Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (dalej: „OWW”) obowiązują we współpracy handlowej pomiędzy Crynoline Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Sobocińskiego 19, 40-687 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000454773, posiadającą NIP: 9542742180, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 złotych (dalej: „Crynoline” lub “Sprzedający”) a przedsiębiorcą kupującym od Crynoline towary i usługi będące w ofercie handlowej Crynoline (dalej: “Klient” lub “Kupujący”). Crynoline i Klient zwani są w Regulaminie „Stronami”.

 1. Warunki współpracy handlowej
 2. Realizacja zamówień
 3. Ceny i warunki płatności
 4. Warunki dostawy
 5. Warunki montażu
 6. Gwarancja i rękojmia
 7. Polityka prywatności
 8. Postanowienia końcowe

1. Warunki współpracy handlowej 

Klient kupuje towar po cenach i na warunkach wskazanych w ofercie złożonej przez Crynoline Sp. z o. o. oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Współpracy. W razie rozbieżności pomiędzy ofertą Crynoline a Ogólnymi Warunkami Współpracy, rozstrzygające znaczenie ma oferta Crynoline. Oferta złożona przez Crynoline Sp. z o. o. jest ważna przez okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia jej złożenia. Oferta nie stanowi rezerwacji materiału.

2. Realizacja zamówień

Informacje dotyczące towarów i usług, których sprzedawcą jest Sprzedający (dalej: „Produkty”) przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.

Kupujący może składać zamówienia pisemnie, także drogą elektroniczną. Sprzedający składa Kupującemu ofertę w formie pisemnej e-mailem.

Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w chwili otrzymania zamówienia przez Sprzedającego, które w odniesieniu do istotnych warunków umowy nie odbiega w żadnym stopniu od oferty otrzymanej przez Kupującego.

W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Kupującego a ofertą Sprzedawcy, wiążące jest potwierdzenie zamówienia, które jest wystawiane i przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę, chyba że Kupujący odwoła zamówienie, w formie pisemnej (e-mailem), niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 1 dnia kalendarzowego od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:

 • Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
 • Numer NIP,
 • Określenie wskazanego Produktu nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
 • Ilość zamówionego towaru,
 • Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Produktu.

Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie niepowołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze, brak dostępności Produktu, jak również niezgodności w szczególnych parametrach Produktu określonych w pierwotnym zamówieniu.

Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

3. Ceny i warunki płatności

Cena

Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w ofercie lub umowie sprzedaży. Ceny wskazane w ofercie są cenami netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT oraz inne należności publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.

Warunki płatności

O ile strony nie ustaliły inaczej, Klient reguluje swoje zobowiązania na rachunek bankowy oraz zgodnie ze wszystkimi pozostałymi warunkami wskazanymi na fakturze. Warunkiem uzyskania wydłużonego terminu płatności jest otrzymanie w odpowiedniej wysokości ubezpieczenia w firmie zabezpieczającej należności Crynoline Sp. z o. o.  Termin płatności liczy się od dnia wystawienia faktury. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Crynoline. W przypadku wystąpienie opóźnienia w zapłacie, Crynoline ma prawo naliczenia Klientowi odsetek ustawowych lub umownych. W  razie wystąpienia uzasadnionych podstaw do stwierdzenia, że Klient może nie dokonać płatności, Crynoline przysługuje prawo zażądać dokonania całej należności przelewem przed realizacją zamówienia. Sprzedający może również zażądać dodatkowych zabezpieczeń płatności. W przypadku nieterminowych płatności, niezależnie od przysługujących Crynoline odsetek, Sprzedający ma prawo wstrzymać i/lub anulować pozostałe do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie zrealizuje płatności w wyznaczonym na fakturze terminie i po  bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty Crynoline ma prawo do dokonania zbycia wierzytelności wobec Kupującego. Ponadto Sprzedający ma obowiązek zgłoszenie należności przeterminowanych do firmy ubezpieczeniowej, zgodnie z własną umowa z ubezpieczycielem w określonym terminie zapadalności. Nie dopuszcza się regulowania należności Sprzedającego wynikających z zamówienia poprzez potrącenie wierzytelności Kupującego wobec Sprzedającego bez jego pisemnej, uprzedniej zgody. Crynoline zastrzega sobie prawo własności sprzedanych produktów do momentu uregulowania zobowiązań Kupującego w pełnej wysokości. W przypadku braku należności na koncie bankowym w wyznaczonym na fakturze  terminie płatności, Sprzedający może w trybie odwrotnym zażądać od Kupującego natychmiastowego wydania mu całości bądź części towarów, za które nie została dokonana płatność. Miejsce wydania towarów wskazuje Sprzedający. Koszty wydania towarów ponosi w całości Kupujący.  Zgłoszenie ewentualnych reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania jakichkolwiek płatności wobec Sprzedającego.
Inne warunki ustalania cen oraz płatności niż określone w niniejszym paragrafie wymagają wyraźnej zgody Crynoline Sp. z o.o.

4. Warunki dostawy

Dostawa i transport Produktów

Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.

Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku: 

 • wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego; 
 • opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny; 
 • nieudzielenia Sprzedającemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy; 
 • działania siły wyższej. W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy.

Koszt i ryzyko transportu Produktów obciąża Kupującego.

Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 3 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. 

Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia Produktów, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.

Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Produktu z magazynu Sprzedającego, o czas dłuższy niż 7 (słownie: siedem) dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru Produktu w innym uzgodnionym miejscu, Sprzedający wezwie Kupującego, do odbioru Produktu w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty otrzymania wezwania.

Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do oddania Produktu na przechowanie albo do przechowywania towaru we własnym magazynie, na koszt i ryzyko Kupującego. Koszty opłaty za bezumowne przechowywanie nieodebranego Produktu za każdy dzień przechowania – wynoszą 500 zł netto.

5. Warunki montażu

W przypadku zawarcia z Klientem Umowy Montażu, Crynoline (zwany również “Wykonawcą”) zobowiązuje się do wykonania prac montażowych opisanych w Umowie, a Klient zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu, na którym mają być wykonywane prace montażowe, odbioru wykonanych zgodnie z umową prac oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace montażowe z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi przy wykorzystaniu wykwalifikowanej kadry (pracowników) posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca, o ile nie ustalono inaczej w formie pisemnej, przystępuje do montażu wszystkich towarów objętych zamówieniem w jednym terminie. Każda kolejna wizyta, wynikająca z winy Klienta (np. brak gotowości frontu robót lub znaczące różnice pomiędzy stanem faktycznym a przedstawionym projektem), jest dodatkowo płatna i podlega odrębnej wycenie.

Terminy realizacji

Terminy realizacji usługi montażu są każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem. Warunkiem przyjęcia do realizacji przez Crynoline zamówienia jest otrzymanie jego kopii, podpisanej przez osobę upoważnioną ze strony Klienta. W przypadku zmiany terminu montażu z winy Klienta, termin ustalany jest na nowo w oparciu o aktualny grafik montaży.

Przekazanie frontu robót

Klient oświadcza, że w terminie ustalonym w umowie, przekaże Wykonawcy fronty robót zgodne z poniższymi wymogami.

Miejsca pod montaż muszą być przygotowane do zamontowania zamówionych towarów. Oznacza to w szczególności: 

 • Zapewnienie bezproblemowego dostępu montażystów wraz z niezbędnym sprzętem do miejsca montażu 
 • W przypadku konieczności użycia podnośnika, dźwigu lub innego sprzętu pomocniczego konieczne jest zapewnienie utwardzonej drogi dojazdowej 
 • Wszelkie prace prowadzone w ustalonym terminie przez innych wykonawców nie mogą utrudniać montażu drabin, np. prowadzone prace związane z wylewaniem posadzek, ustawienie w miejscu montażu rusztowań, prace elewacyjne itp. 

Płatności

Strony ustalają, że za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości ustalonej w umowie, powiększone o należny podatek VAT.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

Podstawą płatności będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbiorów.

Protokół będzie wystawiony nie później niż do 3 dni od dnia zakończenia montażu. Skan podpisanego protokołu należy wysłać na adres: info@crynoline.pl.

Brak podpisania przez Klienta protokołu w tym terminie jest równoznaczne z odbiorem prac bez uwag i jest podstawą do wystawienia faktury końcowej.

Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu wszystkich prac w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez obie Strony.

Zapłata będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Postanowienia dodatkowe

Usługa montażu nie uwzględnia wykonania poprawek murarskich, malarskich, wykończeniowych, blacharskich, dekarskich itp., których wykonanie może być niezbędne po zamontowaniu towaru.

Usługa nie uwzględnia uszczelnienia i mocowania maskownic do elewacji. 

Niekorzystne warunki atmosferyczne mogą opóźnić termin montażu. 

Dokumentację powykonawczą stanowią wyłącznie poniższe dokumenty: Instrukcja montażu i użytkowania drabin Crynoline, Deklaracja zgodności.

Dodatkowy zakres prac związany z dokumentacją powykonawczą podlega odrębnej wycenie.

6. Gwarancja i rękojmia

6.1 Ogólne warunki Gwarancji

 1. Crynoline (zwana dalej Gwarantem) gwarantuje zachowanie pełnych właściwości technicznych produktu, zgodnie z  jego  przeznaczeniem,  przez  okres 24 miesięcy od dnia zakupu (wystawienia dokumentu sprzedaży), pod  warunkiem  przestrzegania  zasad montażu i użytkowania opisanych szczegółowo w instrukcji.
 2. Odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  obejmuje  tylko  wady  powstałe  z  przyczyn  tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 3. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają w szczególności uszkodzenia wynikające z:
  • działania siły wyższej (huragan, pożar, powódź, zalanie itp.),
  • nieprawidłowego (niezgodnego z instrukcją) użytkowania,
  • błędów w montażu – o ile montaż nie został wykonany przez firmę autoryzowaną przez Gwaranta,
  • przeciążenia wyrobu ponad dopuszczalne jego obciążenie,
  • uszkodzeń mechanicznych,
  • następstw przeróbek i zmian technicznych dokonanych przez Klienta,
  • braku należytej konserwacji,
  • naturalnego zużycia elementów.
 4. Zgodnie z PN EN 755-1 na wyrobach aluminiowych dopuszczalne są drobne wady powierzchniowe takie jak: lekkie zadrapania, wgniecenia, rozwarstwienia, przebarwienia i niejednorodny wygląd powierzchni, powstałe w wyniku obróbki cieplnej, których nie zawsze można całkowicie uniknąć. Wady takie nie są wadą produktu. Dopuszcza się wykonanie spawów aluminiowych profili zamkniętych o długości ograniczonej do wymagań wytrzymałościowych, dlatego nie każde połączenie spawane wykonywane jest na całym obwodzie i na wszystkich ściankach profili. Nie stanowi to wady produktu.
 5. Zgodnie z PN EN ISO 1461 dla wyrobów cynkowanych ogniowo: biała korozja (biało – szare plamy) na powierzchni elementów ocynkowanych, nie wpływa na jakość powłoki cynkowej i nie jest podstawą do reklamacji.
 6. Warunkiem  realizacji wynikających z gwarancji uprawnień jest przeprowadzenie przeglądów okresowych wyrobu zgodnie z instrukcją użytkowania, o ile instrukcja obsługi takie przewiduje. Przeglądy muszą zostać wykonane przez serwis autoryzowany przez gwaranta i udokumentowane.
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy lub jakości wyrobu Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt pisemnie Gwarantowi w ciągu 7 dni od stwierdzenia wady.
 8. Gwarant przeprowadzi odpowiednie badania techniczne w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia wady przez Klienta, pod warunkiem udostępnienia dostępu do badanych elementów przez Klienta w tym terminie.
 9. Gwarant poinformuje pisemnie Klienta o uznaniu reklamacji gwarancyjnej, bądź jej odrzuceniu oraz o sposobie realizacji reklamacji wraz z podaniem uzasadnienia decyzji.
 10. W  przypadku  stwierdzenia  wad  konstrukcyjnych  Gwarant  gwarantuje  bezpłatną  naprawę  lub wymianę towaru na nowy. O sposobie usunięcia wad decyduje Gwarant.
 11. Naprawa lub wymiana elementów zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie.
 12. Klient ponosi koszty:
  • dojazdu  i  delegacji  Gwaranta  do  miejsca  naprawy,  o  ile  naprawa  musi  być  wykonana u Klienta i nie jest naprawą gwarancyjną
  • przesyłek,  naprawy,  części  i  robocizny  w  przypadku  stwierdzenia  uszkodzeń  z  winy Klienta. W  takim  przypadku  naprawa  zostanie  dokonana  tylko  po  otrzymaniu  pisemnego  zlecenia  od Klienta. 
  • Sprzedający przed przystąpieniem do naprawy odpłatnej zobowiązuje się do przygotowania wstępnej wyceny.
 13. Gwaranta obciążają:
  • koszty  naprawy  gwarancyjnej  w  postaci  części  i  robocizny  –  w  przypadku,  gdy  zostaną stwierdzone wady konstrukcyjne
  • koszty  przesyłki  naprawionego  wyrobu  do  Klienta (na  terenie  Polski  i  tylko  pod warunkiem naprawy gwarancyjnej).
 14. Wszelkie   sprawy   sporne   nieobjęte   niniejszym  dokumentem  rozstrzygane   będą  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6.2 Postępowanie Reklamacyjne

Klient jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu oraz do niezwłocznego powiadomienia Crynoline o wykrytych w trakcie tego badania niezgodnościach.

Reklamacje dotyczące ilości towaru muszą być zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż jeden dzień roboczy od daty odbioru towaru.

Reklamacje będą rozpatrywane tylko co do towarów w stanie takim jak zostały dostarczone, dodatkowo nieuszkodzonych.

Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest dostarczenie przez Klienta pisemnie lub mailem: krótkiego opisu przyczyny reklamacji – wady materiału, braku ilościowego lub jakościowego, dokumentacji zdjęciowej.

Jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna koszty postępowania reklamacyjnego obciążają w całości Klienta.

W przypadku zasadności reklamacji, Crynoline może, według własnego uznania i wyboru, naprawić lub usunąć powstałe wady, lub wymienić wadliwy towar na nowy, lub obniżyć cenę lub odstąpić od zamówienia, jeśli cena nie została jeszcze zapłacona.

Odpowiedzialność Crynoline z tytułu uznanej reklamacji jest w każdym przypadku ograniczona do 100% wartości wadliwego towaru, którego to wada powstała wyłącznie wskutek rażących i celowych zaniedbań Crynoline podczas realizacji zamówienia. Oznacza to, że Crynoline w żadnym wypadku nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek ewentualne koszty bezpośrednie i/lub pośrednie powstałe u Klienta i/lub firmy z nim współpracującej, w tym szczególnie z tytułu:

 • zatrzymania produkcji,
 • przetwarzania towaru,
 • utraty przychodów i zysków,
 • dodatkowych badań.

Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego uregulowania zapłaty za dostarczony materiał.

Wymagania dotyczące parametrów technicznych, jakościowych, atestów i certyfikatów winny być określone przez Klienta w sposób wyraźny oraz wprost w zapytaniu ofertowym, w odpowiedzi na które Crynoline przedstawia ofertę.

Atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość towaru dostarczane są wraz z dostawą towaru lub niezwłocznie po realizacji dostawy.

7. Polityka prywatności

https://www.crynoline.pl/polityka-prywatnosci,2,2,1817

8. Postanowienia końcowe

Ogólne Warunki Współpracy są dostępne na stronie internetowej Crynoline Sp. z o.o. www.crynoline.pl w zakładce Ogólne Warunki Współpracy i są udostępniane w taki sposób, aby Klient mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

Zmiana postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy jest możliwa z ważnych powodów według uznania Crynoline Sp. z o.o. i następuje poprzez publikację tekstu jednolitego (uwzględniającego zmiany), na stronie www.crynoline.pl w zakładce Ogólne Warunki Współpracy i jest skuteczna z dniem ogłoszenia.